Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt "Feniks", 1.X.2008 – 31.V. 2012

Projekt FENIKS - długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów.

Konkurs nr 1/POKL/3.3.4 /08
„Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno - komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości”
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wymóg: terytorialny zasięg projektu musi obejmować co najmniej trzy województwa.

Konsorcjum realizujące projekt:
Uniwersytet Jagielloński (Lider) - woj. małopolskie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) - woj. świętokrzyskie,

Uniwersytet Rzeszowski (UR) - woj. podkarpackie

Cele projektu:
- rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania zjawiskami otaczającego świata - czyli „odkrywanie” fizyki
- rozwijanie kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów poprzez skorelowane, urozmaicone i poszerzone prezentowanie zjawisk fizycznych w oparciu o doświadczenia (pokazowe i pomiarowe) wykonywane przez uczniów i nauczycieli
- realizacja programu dydaktycznego „od ucznia - nowicjusza do ucznia - eksperta”

Czas trwania projektu: 1.X.2008 – 31.V. 2012

Zasięg terytorialny projektu: województwa: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie

Grupa docelowa projektu: ok. 5 000 uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych

Kwota dofinansowania: 15 985 242,17 zł

Kierownik Projektu: Prof. dr hab. Antoni Pędziwiatr
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Koordynator uczelniany UJ i woj. małopolskiego: Dr hab. Leszek Hadasz
Koordynator uczelniany UJK i woj. świętokrzyskiego: Prof. dr hab. Wojciech Broniowski
Koordynator uczelniany UR i woj. podkarpackiego: Dr hab. Krzysztof Golec - Biernat

Biuro Projektu Feniks: mgr Dorota Buchwald
Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków, p.608
 

Strona internetowa: http://th-www.if.uj.edu.pl/feniks/

 

Planowane działania w projekcie:
- konkursowa rekrutacja do projektu: 250 szkół, 250 nauczycieli fizyki i 2 500 uczniów (gimnazja i licea) w pierwszym roku działania projektu
- seminarium metodyczne dla nauczycieli
- zajęcia dla uczniów na uczelniach - wykłady, pokazy, warsztaty laboratoryjne, samodzielnie wykonywane doświadczenia pomiarowe („fizyka pod ręką”)
- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w szkołach prowadzone przez nauczycieli
- „wizyty z fizyką” - pracowników uczelni w szkołach
- konkursy projektów naukowych z fizyki
- obozy naukowe dla laureatów
- portal edukacyjny Feniks, zawierający m.in. Internetowa Ligę Fizyczną
- periodyk dla uczniów „Neutrino”
- zakupy sprzętu i aparatury dla pracowni dydaktycznych przyjmujących uczniów w uczelniach oraz doposażenie szkół.

Przykłady pakietów tematycznych realizowanych z uczniami w projekcie:
- Fizyka w domu
- Energia i jej przemiany

- Światło, dźwięk, powietrze, próżnia
- Zimno, zimniej, najzimniej - od lodów do kriogeniki
- Procesy falowe - od huśtawki do tsunami
- Ładunki, prądy, magnesy
- Droga do gwiazd - astronomia, astrofizyka, kosmologia
- Fizyka w służbie człowieka.

Podstawy metody dydaktycznej: 
- duża liczba doświadczeń pokazowych
- własnoręczne wykonywanie doświadczeń („na żywo”, nie na ekranie!) oraz ich analiza jakościowa i ilościowa
- prezentacja uzyskanych wyników (konkursy projektów naukowych, Liga Fizyczna, obozy naukowe).

Długofalowy rezultat projektu:
Mamy nadzieję, że wspólne działania pracowników uczelni i nauczycieli fizyki zostaną dobrze przyjęte przez uczniów i przyczynią się do wzrostu zainteresowania fizyką oraz do rozwoju kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych beneficjentów projektu. To - z kolei - da im możliwość aktywnego i efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie i w gospodarce opartej na wiedzy oraz zwiększy ich szanse na rynku pracy.