Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profil działalności Zakładu Metodyki Nauczania i Metodologii Fizyki

Główne zadania Zakładu

  • prowadzenie badań naukowych (PSM),
  • organizowanie i prowadzenie kształcenia studentów sekcji nauczycielskich w IF UJ (PTŚN),
  • techniczna obsługa zajęć dydaktycznych prowadzonych w salach wykładowych IF UJ, ustawianie pokazów fizycznych do wykładów, rozwijanie bazy i metodyki pokazów fizycznych klasycznych i pokazów wspieranych komputerem (PPF),
  • kontakty ze szkołami, udział w imprezach popularyzujących fizykę.

PRACOWNIA SPEKTROSKOPII MÖSSBAUEROWSKIEJ

Główne zagadnienia, którymi zajmuje się w Pracownia Spektroskopii Mössbauerowskiej

Pracownia dysponuje dwoma torami pomiarowymi, nisko i wysokotemperaturowym do prowadzenia kompleksowych pomiarów mössbauerowskich w szerokim zakresie temperatur 5,5 – 1000 K oraz stanowiskiem do przygotowania próbek – absorbentów z możliwością weryfikacji stopnia absorpcji przygotowywanej próbki. 

Widok kriostatu w laboratoriumBadania prowadzone są z wykorzystaniem źródeł promieniotwórczych 57Co(Rh). W ramach prac badawczych przeprowadzono pomiary kilku serii związków międzymetalicznych typu R2Fe14B (R – ziemia rzadka), które są materiałem do wytwarzania najsilniejszych magnesów trwałych. 

Animacja obrazująca momenty magnetyczneNa podstawie otrzymanych parametrów oddziaływań nadsubtelnych i modelu teoretycznego przeanalizowano proces reorientacji spinów, który ma wpływ na makroskopową anizotropię magnetyczną w badanych związkach oraz skonstruowano diagramy uporządkowań spinowych. Przeprowadzono pomiary serii związków nanoferrytowych – spineli odwróconych typu: Co1-xZnxFe2O4 i CoFe2-xCrxFe2O4 itp. Sporządzono opis procesu relaksacji w badanych seriach związków, wyznaczono częstotliwości relaksacji w funkcji temperatury i podano stopnie odwrócenia spinelu. Badano również minerały Reibeckit z gromady krzemianów, gdzie sprawdzano stosunek Fe2+/Fe3+ w zależności od wygrzewania w warunkach tlenowych i beztlenowych. 

PRACOWNIA TECHNICZNYCH ŚRODKÓW NAUCZANIA

Główne zagadnienia, którymi zajmuje się Pracownia Technicznych Środków Nauczania

• ćwiczenia demonstracyjne z metodyki nauczania fizyki;

• ćwiczenia z dydaktyki fizyki;

• ćwiczenia z metodyki nauczania przyrody;widok modelu kryształu w sali ćwiczeniowej

• wykorzystanie komputera do wspomagania doświadczeń pokazowych (system COACH) – (instrukcje do ćwiczeń);

• przygotowywanie wspólnie ze studentami filmów dydaktycznych;Widok linii powietrznej w sali ćwiczeniowej

• udostępnianie Encyklopedii Doświadczeń Pokazowych (600 pokazów ze wszystkich klasycznych działów fizyki);

• gromadzenie zestawów demonstracyjnych dla studentów sekcji nauczycielskiej przyrody w szkole podstawowej;

• projekty dydaktyczne “high – tech” jak to działa” – studenckie opracowania na temat fizycznych podstaw działania nowoczesnych przyrządów;

• techniczne środki nauczania;

• gromadzenie podręczników dla szkół i nowinek dydaktycznych;

• prace magisterskie i licencjackie związane z doświadczeniami pokazowymi i pomiarowymi.

  •  

PRACOWNIA POKAZÓW FIZYCZNYCH

logo PPF

Główne zagadnienia, którymi zajmuje się Pracownia Pokazów Fizycznych

• techniczna i multimedialna obsługa zajęć dydaktycznych prowadzonych w salach wykładowych WFAIS UJ; 

światłowody i zielono-czerwona poświata laserowa

• rozwijanie bazy doświadczeń pokazowych z fizyki wykorzystywanych podczas wykładów i zajęć popularnonaukowych;

•opracowanie materiałów pomocniczych i instrukcji do doświadczeń pokazowych;

układ luster wzajemnie się w sobie odbijających
 

• przygotowanie i realizacja filmów dydaktycznych; 

 

• działalność popularyzatorska.

NJAWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

 

okładka książki Doświadczenia Pokazowe tom I• Opracowanie diagramów fazowych dla szerokiej grupy związków typu Er2-xRxFe14B i korelacja uzyskanych wyników z modelem Yamada-Kato;

• Opracowanie metody otrzymywania parametrów pola krystalicznego dla związków typu R2Fe14B na podstawie temperatur reorientacji momentów magnetycznych;

• Przygotowanie 30 grup doświadczeń przy wykorzystaniu komputerowego systemu COACH;

• Przygotowanie i realizacja edukacyjnego projektu FENIKS z udziałem około 7 tys. uczniów;

okładka książki Doświadczenia Pokazowe tom II

• Realizacja przez Pracownię Pokazów Fizycznych programu wyjazdów do szkół z prezentacjami doświadczeń pokazowych dla około 30 tys. uczniów;

• Publikacja dwóch skryptów Doświadczenia Pokazowe z Fizyki.